Článok 1: Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecne obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Gingear s.r.o., so sídlom Nevädzová 6E, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46897534, DIČ: 2023660177, IČ DPH: SK2023660177, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka číslo:  85605/B (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.zrzaky.sk (ďalej len „ E – shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom E – shopu (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom E – shopu.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho .

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E – shopu.

Spotrebiteľom sa rozumie:

1. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti ( § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník),

2. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania ( § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa).

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom E – shopu, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E – shopu a celkovú cena tohto tovaru.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke E – shopu.

Orgánom dozoru nad činnosťou Predávajúceho je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5
820 07 Bratislava 27

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

Gingear s.r.o.
Nevädzová 6E
821 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 46897534
DIČ: 2023660177
IČ DPH: SK2023660177

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 85605/B.         

Telefónne číslo: +421 914 326 646
E – mail:  zrza@zrzaky.sk

 

Článok 2: Objednávka tovaru

Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru uloženého do košíka v E-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje a zvoliť si možnosti dopravy a platby.

Objednávka sa stáva záväznou elektronickým doručením Predávajúcemu. Prijatá objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme Predávajúceho. Kupujúcemu sa po vytvorení objednávky v E-shope automaticky vygeneruje e-mail s potvrdením prijatia objednávky E-shopom. Zároveň bude objednávka registrovaného Kupujúceho po prihlásení dostupná v časti Správa účtu.

 

Článok 3: Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola Predávajúcim vybavená a odoslaná. V takomto prípade nás kontaktujte čím skôr na adresu zrza@zrzaky.sk a uveďte číslo objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní vrátená.

Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné len za poplatok vo výške dopravných nákladov. V prípade stornovania už vyexpedovanej objednávky zo strany Kupujúceho si Predávajúci vyhradzuje právo započítať poplatok vo výške dopravných nákladov proti uhradenej kúpnej cene a prevyšujúcu sumu až následne odoslať na účet Kupujúceho. Kúpna cena ponížená o dopravné náklady bude kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného tovaru na adresu Predávajúceho. Stornovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku Kupujúceho na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude Kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní vrátená.

 

Článok 4: Kúpna cena

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom E – shopu je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Všetky kúpne ceny udávané pri tovare sú konečné. Ku kúpnej cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny v opodstatnených prípadoch, avšak o tejto zmene kúpnej ceny je povinný Kupujúceho upovedomiť a zároveň s plnením objednávky v novej kúpnej cene Kupujúci musí vysloviť akceptáciu tejto kúpnej ceny. V opačnom prípade má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez akéhokoľvek storno poplatku.

 

Článok 5: Platobné podmienky

Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

1. Platba bankovým prevodom;

2. Platba kartou.

 

Článok 6: Dodacie podmienky

Tovar je dodávaný nasledovnými spôsobmi:

1. prostredníctvom Slovenskej pošty;

2. prostredníctvom kuriérskej služby;

Objednávky budú vybavené v čo najkratšom možnom čase a to obvykle do 1-3 pracovných dní od pripísania platby na účet, maximálne však do 7 pracovných dní.

Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte, alebo expedícií kuriérskou spoločnosťou nebude doručené ani do 7 dní po zaslaní prosím kontaktujte nás na email zrza@zrzaky.sk.

Predávajúci zasiela tovar dobre zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný si zásielku po prebratí skontrolovať, ak je možné preveriť kompletnosť a neporušenosť zásielky. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte! Prípadné nezrovnalosti alebo chyby okamžite reklamovať. Neskoršie reklamácie na porušenosť zásielky alebo množstvo tovaru nebudú Predávajúcim akceptované.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolností. O predĺžení dodacej doby bude Kupujúci bezodkladne informovaný.

 

Článok 7: Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až momentom zaplatenia kúpnej ceny.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

E – shop ručí Kupujúcemu za:

1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky Kupujúcim;

2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;

3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke.

 E – shop nenesie zodpovednosť za:

1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (poštou alebo kuriérskou spoločnosťou);

2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa;

3. poškodenie zavinené doručovateľom (poštou alebo kuriérskou spoločnosťou).

 

Článok 8: Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru

Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov:

1. v listinnej podobe, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu sídla Predávajúceho,

2. zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho zrza@zrzaky.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar v nepoškodenom stave, bez akýchkoľvek známok užívania alebo opotrebovania, spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to späť na adresu sídla Predávajúceho. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúčame Vám tovar zaslať ako doporučený list alebo balík. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.  

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu vyššie spomenuté platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

Ustanovenia článku 8 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.

 

Článok 9: Reklamácia tovaru

Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru týkajúce sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho prostredníctvom E- shopu.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď po tom, ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho tak, že doručí reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a oznámením o uplatnení reklamácie na adresu Predávajúceho pre vrátenie tovaru. Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Kupujúci je povinný  v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie.

Kupujúci môže urobiť oznámenie o uplatnení reklamácie niektorým z nasledovných spôsobov:

1. v listinnej podobe, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu sídla Predávajúceho,

2. zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho zrza@zrzaky.sk.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

1. doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie a dokladu o úhrade tovaru Predávajúcemu,

2. doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu.

Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 3 pracovných dní od začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Nároky z vád tovaru zanikajú:

1. ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku Kupujúcim;

2. ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

3. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;  

4. ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;  

5. ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;  

6. ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.  

Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Ustanovenia článku 9 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.

 

Článok 10: Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá Predávajúci a Kupujúci.  

Kupujúci je povinný:

1. prevziať objednaný tovar;

2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu;

3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 Predávajúci je povinný:

1. dodať Kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene;  

 

Článok 11: Ostatné dôležité informácie

Predávajúci je platcom DPH.

Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedeného na stránke internetového obchodu Predávajúceho. Fotografie (obrázky) priradené k jednotlivým tovarom sú ilustračné. Rozdiely medzi fotografiami a dodaným tovarom nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho, pokiaľ Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar.

Článok 12: Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

1. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu

2. Príjemcovia osobných údajov: Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, účtovnej spoločnosti, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade, sú tieto subjekty tretími stranami.

3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

3. Doba uchovávania osobných údajov – doba uchovávania osobných údajov nie je priamo stanovená nakoľko závisí od niekoľkých kritérií ako napríklad dobrovoľná registrácia dotknutej osoby na našej webovej stránke, aktivita dotknutej osoby na našej webovej stránke a pod., avšak dotknutá osoba má právo o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej evidujeme, takisto má právo o informáciu, ktoré údaje o nej spracúvame a na aký účel. Osobné údaje spracúvame iba pre účely predvyplnenia objednávkového formuláru, doručenia a evidencie Vašich objednávok a fakturácie. 

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – doba uchovávania osobných údajov nie je priamo stanovená nakoľko závisí od niekoľkých kritérií ako napríklad dobrovoľná registrácia dotknutej osoby na našej webovej stránke, aktivita dotknutej osoby na našej webovej stránke, avšak dotknutá osoba má právo o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej evidujeme, takisto má právo o informáciu, ktoré údaje o nej spracúvame a na aký účel. Osobné údaje spracúvame iba pre účely predvyplnenia objednávkového formuláru, doručenia a evidencie Vašich objednávok a fakturácie a marketingové nástroje ako facebook a zasielanie informačných emailov a prieskumov spokojnosti.

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: analýza návštevnosti, obsah košíka, personalizácia reklám, Vaše prihlasovacie údaje, skutočnosť či ste súhlasili alebo nesúhlasili s používaním cookies a pod. Cookies sú malé množstvá dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

 

Článok 13: Záverečné ustanovenia

Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch získaných pri realizácii tohto zmluvného vzťahu, a to najmenej po dobu 12 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 8. 2021.